INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR KEY AUTOMOTIVE SUPPLIERS AND TECHNOLOGY COMPANIES OF THE PONS DANUBII REGION (NOVUM DANUVIUM) | WADO Digitális ügynökség
WADO

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FOR KEY AUTOMOTIVE SUPPLIERS AND TECHNOLOGY COMPANIES OF THE PONS DANUBII REGION (NOVUM DANUVIUM)

Akronym: AUTOTECH INFRA
Kód výzvy: IDSKHU/1802
Prioritná os: Podpora zamestnanosti
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti
Kód projektu: No.SKHU/1802/3.1/015
Celkový rozpočet projektu: 534,942.25 €
Rozpočet ERDF: 454,700.91 €
Začiatok projektu 1. január 2020
Koniec projektu 31. december 2021
Webová stránka http://www.skhu.eu/news/novum-danuvium
Status projektu v realizácií
Hlavné kritériá pre úspech firiem v automobilovom priemyslu a technologických spoločností v regióne Pons Danubii je reagovať na meniace sa potreby jednotlivých sektorov, a rýchlo zacieliť rozvíjajúce sa medzery na trhu s novo vyvinutými produktami a službami. AUTOTECH INFRA im pomáha v 3 oblastiach:

(1) Vývoj prototypu a testovacie činnosti vyžadujú veľké počiatočné investície do zariadení, nemožné pre individuálne MSP. Plánovaná Tata Laboratory bude poskytovať zdieľané priestory a moderné technologické zariadenia, sprístupnené pre regionálne MSP.

(2) Virtuálne Technologické Štúdio bude inštalované na demonštrácie v podobe road-show výstavných akcií a školení, s cieľom zlepšiť znalosti o 3D a VR technológiách a rozvíjať kapacity regionálnych ICT špecialistov, sprostredkovať ich uplatniť tieto zručnosti pri vykonávaní aktivít s vyššou pridanou hodnotou (buď v oblasti dizajnu, produktového vývoju alebo marketingu) v rýchlo sa meniacich odvetviach automobilového a technologického priemyslu.

(3) VR vizualizácia bude vyvinutá špeciálne pre obchodné rokovania, pohovory a kariérne poradenstvá, ktoré budú demonštrované v rámci road show udalostí, k posilneniu podujatí profesijnej orientácie (veľtrhy práce a informačné dni) a ktoré služby budú ďalej rozvinuté a predávané zainteresovaným tretím stranám.

Približne 2-3000 kvalifikovaní obyvatelia mestu Tata a podobné proporcie susedných miest sú v súčasnosti zamestnané mimo oblasti. Dlhodobý výsledok projektu AUTOTECH INFRA, pracovné miesta s vyššou pridanou hodnotou v oblasti automobilového a technologického sektoru, umožní udržať kvalifikovanú pracovnú silu v rámci cieľovej oblasti, čo prispieva k miestnej prosperite a vyváženiu miestnej ekonomiky. Marketingový a networkingový potenciál zariadení (TIL a VTS) podporí vzájomné učenie sa, vytvorenie potenciálnych partnerov a efektívnejšie využitie fyzických priestorov a zariadení pre zlepšenie efektívnosti a udržateľnosti výsledkov.

Súvisiaci akciový plán: Komplexný inovativný program pre vytváranie pracovných pozícií v regióne Pons Danubii
PARTNERSTVO

Vedúci prijímateľ / Rozpočet ERDF
Fogaskerékgyár Kivitelező, Gyártó, Fejlesztő Kft.
1015 Budapest, Batthyány utca 58.
www.fogaskerekgyar.hu

336,098.50 €

Prijímateľ 1 / Rozpočet ERDF
Appentum Kft.
9023 Győr, Körkemence utca 8.
www.appentum.hu

86,381.25 €Prijímateľ 2 / Rozpočet ERDF
Univerzita J. Selyeho
94501 Komárno, Bratislavská cesta 3322.
www.ujs.sk

15,278.75 €Prijímateľ 3 / Rozpočet ERDF
WADO s.r.o.
94603 Kolárovo, Petőfiho 2614/31
www.wado.sk

16,942.41 €
Obsah tejto webovej stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

Stránka projektu: www.skhu.eu